UCHWAŁA NR 61/XVII/2015

Rady Gminy Opatów

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 613, ze zm.), art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1.  Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, na  obszarze gminy Opatów.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości:

1. Sprzedaż z ręki, kosza - 4,00 zł.

2. Sprzedaż z samochodu osobowego - 7,00 zł.

3. Sprzedaż z samochodu osobowego z przyczepą - 10,00 zł.

4. Sprzedaż z samochodu dostawczego - 10,00 zł.

5. Sprzedaż z samochodu ciężarowego - 12,00 zł.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku .  

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny