UCHWAŁA NR 93/XXII/2016

Rady Gminy Opatów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Opatów  Nr  138/XXXVII/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Załącznik do Uchwały Nr 93/XXII/2016

Rady Gminy Opatów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OPATÓW

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących;

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zuzyte żarówki i świetlówki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne oraz szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, tekstylia.

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 2.  Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 250);

2) ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t. j. Dz. U. 2015 poz. 122 ze zm.);

3) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016, poz.380)

4) właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

5) punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwany dalej PSZOK) - należy przez to rozumieć, zlokalizowany na terenie gminy Opatów, specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, w których mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady;

6) odpadach komunalnych- należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach;

7) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów;

8) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach;

9) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach;

11) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

12) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości wymienionych w załączniku nr 3 do usawy o odpadach zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

13) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

14) zbiornikach bezodpływowych - należy to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy;

15) harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczony właścicielom nieruchomości;

16) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 856 z późn. zm.);

17) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007r.Nr 133 poz.921 z późn. zm.);

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powstających w związku z bytowaniem ludzi i prowadzeniem działalności gospodarczej wyłącznie
w pojemnikach lub kontenerach.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

1) zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,

b) szkła oraz opakowań ze szkła,

c) tworzywa sztucznego oraz opakowań z tworzyw sztucznych,

e) metali oraz opakowań z metali (np. z blachy stalowej, aluminium itp.),

f) opakowań wielomateriałowych,

2) zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach poprzez ich kompostownie,

3) zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

c) zużytych opon

d) przeterminowanych leków i chemikaliów

e) zużytych baterii i akumulatorów

f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych żarówek i świetlówek

g) zużytej odzieży i tekstyliów,

4) samodzielne dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, użytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych żarówek i świetlówek, zużytej odzieży i tekstyliów,

5) gromadzenie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości
i przygotowanie ich do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź samodzielne dostarczenie odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4.  Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są zobowiązani do wyposażenia tych terenów w pojemniki na odpady.

§ 5. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania,

2) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości.

§ 6. 

1. Mycie pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów i maszyn rolniczych poza myjniami może być dokonywane na terenie nieruchomości pod warunkiem, że będzie się odbywać na utwardzonej powierzchni, a powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez zarządcę sieci lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym.

2. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków z mycia pojazdów bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi, cieków i zbiorników wodnych.

3. Dopuszcza się naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi
w obrębie nieruchomości wyłącznie pod warunkiem, że czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód
i gleby, a poza terenem nieruchomości – w przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 

1. Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych
z terenu gminy Opatów dostarczy właścicielowi posesji zamieszkałej pojemniki na odpady.

2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemnik o pojemności 80 litrów;

2) pojemnik o pojemności 120 litrów;

3) pojemnik o pojemności 240 litrów;

4) pojemnik o pojemności 770 litrów

5) pojemnik o pojemności 1100 litrów;

6) pojemniki o pojemności od 5 m3 do 10 m3;

7) kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 litrów.

8) worki o minimalnej pojemności 120 litrów

§ 8. 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 2 osoby     - 120 l

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 - 4 osoby      - 180 l

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób i więcej - 240 l

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych typu: papier i tektura, metale, odpady wielomateriałowe i plastik na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 4 osoby     - pojemnik 120 l

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób i więcej - pojemnik180 l

3. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych typu: szkło na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uwzględniając następujące normatywy dostosowane do kwartalnego cyklu odbioru:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 5 osób i więcej     - pojemnik 120 l

4. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

1) szkoły i przedszkola: na każde dziecko, ucznia - 10 l i każdego pracownika - 15 l;

2) hotele, pensjonaty: na jedno łóżko - 40 l i każdego pracownika - 15 l;

3) lokale gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie: na jedno miejsce konsumpcyjne – 40 l i każdego pracownika - 15 l;

4) lokale handlowe, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, hurtownie, biura, urzędy banki, przychodnie, gabinety lekarskie, lecznice, apteki, pomieszczenia biurowe związane
z wykonywaniem wolnych zawodów: na każdego pracownika - 15 l;

5) inne nieruchomości, nie wymienione wyżej: muszą być wyposażone w co najmniej
1 pojemnik o pojemności 120 l.

5. W zabudowie jednorodzinnej i na nieruchomościach niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne minimalna pojemność pojemników lub worków na odpady segregowane wynosi: 120 l.

§ 9. 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) w terenie zabudowanym - 40 litrów;

2) w terenie niezabudowanym - 30 litrów

2. Urządzenia do gromadzenia odpadów w miejscach publicznych (kosze uliczne) powinny być rozmieszczane w miejscach i przy obiektach szczególnie uczęszczanych - tereny użytku publicznego np. parkingi, parki, place zabaw, tereny użytku publicznego, wzdłuż dróg publicznych i chodników, na przystankach komunikacji publicznej itp. w ilości uzależnionej od intensywności ruchu pieszego oraz liczby potencjalnych ich użytkowników.

§ 10. 

1. Pojemniki i worki powinny być ustawione w obrębie nieruchomości, w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemniki i worki przed wejściem na teren nieruchomości lub na chodnik z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu, najpóźniej w dniu terminu odbioru.

3. Pojemniki należy ustawić tak, aby nie powodowały uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz osób trzecich.

4. Nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz obiekty użyteczności publicznej powinny być wyposażone w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych stale dostępny dla użytkowników.

§ 11. Pojemniki i worki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym, a w szczególności:

1) pojemniki powinny być poddawane czyszczeniu i dezynfekcji co najmniej raz w roku;

2) w pojemnikach i workach należy gromadzić odpady o odpowiedniej frakcji w zależności od przeznaczenia pojemnika czy worka oraz w ilości nie powodującej ich przeciążenia;

3) pojemniki powinny być wyposażone w szczelną pokrywę, a worki zabezpieczone przed

wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów oraz przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.

§ 12. 

1. Zbiorniki bezodpływowe służące do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniające wymagania prawa budowlanego powinny być zlokalizowane w miejscu umożliwiającym dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do ilości mieszkańców w taki sposób, aby jego opróżnianie nie było konieczne częściej niż raz w tygodniu.
W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków należy dostosować jej przepustowość do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie wymaganego stopnia oczyszczania ścieków, określonego odrębnymi przepisami.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 

1. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinna gwarantować utrzymanie właściwego stanu higieniczno - sanitarnego oraz estetykę nieruchomości, a w szczególności powinna być tak dobrana, aby nie następował rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, nadmierne przepełnienie pojemnikówi worków lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

2. Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości:

1) odpady komunalne zmieszane – co najmniej jeden raz w miesiącu;

2) odpady zbierane selektywnie tj. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, metale, – co najmniej jeden raz w miesiącu;

3) odpady zbierane selektywnie tj. szkło, – co najmniej jeden raz na kwartał;

3) odpady ulegające biodegradacji zbierane selektywnie – gromadzone w przydomowych kompostownikach lub według zapotrzebowania, poprzez przekazanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

4) odpady powstające w gospodarstwach domowych zebrane selektywnie t. j. meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte żarówki i świetlówki, opony, odpady zielone i ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory, zużytą odzież i tekstylia, popiół z palenisk domowych - według zapotrzebowania, poprzez przekazanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

5) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony –
w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, jednak nie rzadziej niż jeden raz
w roku;

6) z nieruchomości, na których organizowano imprezę masową – niezwłocznie po zakończeniu imprezy;

7) częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz cmentarzy należy dostosować do potrzeb w taki sposób, aby nie dopuścić do przepełnienia pojemników (kontenerów) i wysypywania się odpadów, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu;

§ 14. 

1. Właściciele nieruchomości pozbywają się zmieszanych odpadów komunalnych poprzez ich gromadzenie w pojemnikach i przekazanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

2. Właściciele nieruchomości pozbywają się z nieruchomości selektywnie zgromadzonych odpadów komunalnych w sposób następujący:

1) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, metale, papier i tekturę należy gromadzić
w odpowiednich pojemnikach i workach na terenie nieruchomości, na której powstały, a następnie przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem odbioru;

2) odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, odpady zielone z ogrodów oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji) należy gromadzić i kompostować w przydomowych pryzmach na terenie nieruchomości, w miejscu i w sposób, który nie będzie powodować uciążliwości dla otoczenia; w przypadku braku możliwości gromadzenia tego rodzaju odpadów w przydomowych kompostownikach, należy je zebrać w workach foliowych lub pojemnikach przeznaczonych do tego celu i przekazywać we własnym zakresie do PSZOK,

3) odpady zbierane selektywnie prawidłowo segregowane tj. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, metale, papier i tekturę, można również poza wyznaczonymi terminami zbiórki we własnym zakresie przekazywać do PSZOK w godzinach otwarcia podanych na stronie internetowej urzędu: www.opatow.gmina.pl

4) odzież należy umieszczać w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu ustawionych na terenie gminy; dopuszcza się przekazywanie odzieży podmiotom lub organizacjom humanitarnym prowadzącym zorganizowaną zbiórkę zużytej odzieży na terenie gminy lub we własnym zakresie przekazać do PSZOK;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe (tj. materace, wózki dziecięce, wanny itp.) należy oddzielnie składować od pozostałych odpadów komunalnych w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości
i przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady w tzw. zbiórce "wystawkowej" sprzed nieruchomości w wyznaczonych terminach, odpady te można również poza wyznaczonymi terminami zbiórki we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK w godzinach otwarcia podanych na stronie internetowej urzędu: www.opatow.gmina.pl

6) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w strumieniu odpadów komunalnych,
w tym:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony należy odrębnie składować od pozostałych odpadów komunalnych w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości i przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady w tzw. zbiórce "wystawkowej" sprzed nieruchomości w wyznaczonych terminach lub dostarczyć na PSZOK,

b) przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonym do tego celu oznakowanym pojemniku ustawionych w Urzędzie Gminy w Opatowie lub dostarczyć na PSZOK,

c) zużyte baterie i akumulatory inne niż samochodowe należy umieszczać w oznakowanych

pojemnikach ustawionych w budynku Urzędu Gminy w Opatowie,

d) akumulatory samochodowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie nowego urządzenia;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe należy odrębnie gromadzić w kontenerach lub workach
w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i usuwać je możliwie jak najszybciej poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Odpady te można również we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK w godzinach otwarcia podanych na stronie internetowej urzędu: www.opatow.gmina.pl.  Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prac remontowo-budowlanych świadczonych przez firmę na rzecz właściciela nieruchomości muszą zostać zagospodarowane przez przedsiębiorcę zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

3. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku, a także do przekazywania odpadów komunalnych podmiotowi wpisanemu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4. Określa się następującą częstotliwość i sposób odbierania nieczystości ciekłych i sposób odbierania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

l) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są opróżniać je
z częstotliwością, wynikającą z ilości zużytej wody określonej według wskazań licznika poboru wody lub norm zużycia wody określonych we właściwych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego,
w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika na skutek jego nadmiernego przepełnienia – nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące,

2) właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych obowiązani są do usuwania osadów ściekowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, usunięcie osadów ściekowych powinno być udokumentowane.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15.  W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:

1. Promować:

1) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomości;

2) kompostowanie zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji; powstające
w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

2. Informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy o wpływie spalania odpadów
w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 16. 

1. Właściciele, opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do:

1) sprawowania stałego nadzoru i właściwej opieki nad zwierzętami, aby nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia;

2) bezzwłocznego usuwania z miejsc publicznych (m.in. z ulic, chodników, terenów zielonych) odchodów
i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe.

2. Właścicieli psów w szczególności zobowiązuje się do:

1) sprawowania stałego nadzoru nad zwierzętami;

2) utrzymywania psów na terenie nieruchomości na uwięzi zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 856); właściciel psa może zwolnić zwierzę z uwięzi na terenie swojej nieruchomości jedynie w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich; teren powinien być oznaczony tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

3) wyprowadzania zwierząt na uwięzi i w nałożonym kagańcu.

3. Zezwala się na zwolnienie psa z uwięzi jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma kaganiec i właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Nie dotyczy to psów ras uznawanych za agresywne.

4. Zabrania się:

1) wprowadzania psów lub innych zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, na place zabaw dla dzieci, cmentarze, boiska, kwietniki, fontanny. Zakaz wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności nie dotyczy psów „przewodników” osób niepełnosprawnych.

2) wpuszczania psów i kotów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci.

5. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt domowych należy do:

1) właściciela padłego zwierzęcia;

2) właściciela nieruchomości – w przypadku, gdy zwierzę padło na jego nieruchomości i było

bezdomne;

3) gminy – w odniesieniu do pozostałych terenów.

Rozdział 7.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w odpowiednio przystosowanych obiektach zagrodowych.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do:

1) zapewnienia porządku wokół budynku inwentarskiego, zwalczania much i gryzoni;

2) gromadzenia i usuwania powstających w wyniku hodowli odpadów i nieczystości zgodnie
z obowiązującymi przepisami, nie powodując zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

3) prowadzenia hodowli w sposób nie powodujący uciążliwości, w szczególności zapachowych i hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich;

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.

3. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:

1) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony itp.;

4. Ule z pszczołami powinny być ustawione w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z sąsiednich nieruchomości
i ciągów pieszych. W przypadku, gdy umieszczenie ula w/w odległości jest niemożliwe, pomiędzy wylotem ula, a sąsiadującą nieruchomością należy umieścić przeszkodę (parkan) o wysokości co najmniej 3m.

Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane obiektami magazynowymi wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych, budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.

2. Deratyzację należy przeprowadzać dwa razy w roku w następujących terminach:

1) w miesiącu kwietniu,

2) w miesiącu październiku.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny