UCHWAŁA NR 94/XXII/2016

Rady Gminy Opatów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.6 l ustawy z dnia
13 marca 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 250) Rada Gminy Opatów uchwala:

§ 1. 

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opatów zobowiązani są do wnoszenia bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1) do 20 lutego każdego roku za styczeń z dołu, a za luty i marzec z góry

2) do 20 maja każdego roku za kwiecień z dołu a za maj i czerwiec z góry

3) do 20 sierpnia każdego roku za lipiec z dołu a za sierpień i wrzesień z góry,

4) do 20 listopada każdego roku za październik z dołu a za listopad i grudzień z góry.

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych  przy czym okresem rozliczeniowym jest termin o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazuje się na indywidualnie przypisany rachunek bankowy, którego numer uzyskuje się w Urzędzie Gminy Opatów po złożeniu pierwszej deklaracji.

§ 3. Traci moc Uchwała nr 134/XXXV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny