UCHWAŁA NR 95/XXII/2016

Rady Gminy Opatów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatów
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 5 ust. 1 pkt 1 i art.6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku Rada Gminy Opatów uchwala:

§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Opatów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 

1. Gospodarstwo domowe – rozumie się przez to osobę lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących.

2. Ilość odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów selektywnie zebranych w pojemnikach uzależniona jest od wielkości gospodarstwa domowego  i wynosi:

1) Gospodarstwo domowe 1-2 osobowe - jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na odpady zmieszane, jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady segregowane  (papier, tworzywa sztuczne, metal) i jeden pojemnik na szkło o pojemności 120 litrów,

2) Gospodarstwo domowe 3-4 osobowe - jeden pojemnik o pojemności 180 litrów na odpady zmieszane, jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady segregowane  (papier, tworzywa sztuczne, metal) i jeden pojemnik na szkło o pojemności 120 litrów,

3) Gospodarstwo domowe 5 i więcej osobowe - jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na odpady zmieszane, jeden pojemnik o pojemności 180 l na odpady segregowane  (papier, tworzywa sztuczne, metal) i jeden pojemnik na szkło o pojemności 120 litrów,

§ 3. 

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane sprzed nieruchomości będą wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych: zmieszane odpady komunalne, papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe.

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą jeden raz w roku sprzed posesji wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

3. Odpady wymienione w ust. 1 odbierane będą w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości.

4.  Odpady wymienione w ust. 1 będą odbierane z nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru opracowanym przez przedsiębiorcę wyłonionym w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych.

5. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zostanie dostarczony mieszkańcom oraz będzie udostępniony na stronie internetowej urzędu: www.opatow.gmina.pl

6. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą przyjmowane bezpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych z terenu gminy Opatów powstałe na nieruchomościach zamieszkałych: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje), zużyte opony, odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady ogrodowe i zielone, zużyte baterie i akumulatory, zużyte żarówki
i świetlówki, przeterminowane leki, tekstylia, popiół z palenisk domowych, tworzywa sztuczne, metal, papier, szkło.

7. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

8. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Opatów.

§ 4. Odpady przeterminowanych leków mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać do odpowiednio oznaczonego pojemnika zlokalizowanego w Urzędzie Gminy w Opatowie.

§ 5. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są:

1) nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku odpadów zmieszanych,

2) nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku odpadów segregowanych typu papier
i tektura, tworzywa sztuczne, metal,

3) nie rzadziej niż raz na kwartał w przypadku odpadów szklanych.

2. Odpady wielkogabarytowe w systemie objazdowym zbierane będą jeden raz na rok.

§ 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
w Starostwie Powiatowym nie są objęte systemem zbiórki odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, właściciel nieruchomości pozbywa się tego rodzaju odpadów we własnym zakresie
i na własny koszt korzystając z usług podmiotu posiadającego stosowne zezwolenie na tego typu działalność.

§ 7. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów, traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 8. Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Opatów dostarczy właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemniki na odpady o odpowiedniej pojemności i liczbie zgodnie z §2 ust. 2

§ 9. 

1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłosić fakt niewłaściwego, udokumentowanego
(np. zdjęcie)  świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy dokonać w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia do siedziby Urzędu Gminy w Opatowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 w formie:

- pisemnej,

- elektronicznej na adres: akistela@opatow.gmina.pl

- telefonicznej – nr tel. 34 3196093 wew. 41.

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości oraz datę, miejsce i dokumentację zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr 131/XXXV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny