UCHWAŁA NR 96/XXII/2016

Rady Gminy Opatów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Gminy Opatów uchwala:

§ 1. 

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Dla potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o której mowa w ust.1należy dołączyć oświadczenie dotyczące uzasadnienia przyczyn złożenia nowej deklaracji lub korekty deklaracji.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, należy złożyć w Urzędzie Gminy Opatów w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 

1. Deklaracja, o której mowa w § 1, może być składana w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji, określa się jako format danych XML

2) układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formie danych XML jest taki, że pozostaje ona w relacji tożsamości dokumentów z uchwalonym wzorem deklaracji stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały,

3. Deklaracje mogą być składane na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu za pośrednictwem :

1) platformy elektronicznych usług publicznych PEUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl,

2) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

4. Deklaracje są opatrywanym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 132/XXXV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr  do Uchwały Nr 96/XXII/2016

Rady Gminy Opatów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zalacznik.pdf