UCHWAŁA NR 227/ L/2010

Rady Gminy Opatów

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości , opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1, art.41 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( J.t. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591z póź. zmianami ) , art.5 ust.1 , art.19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (J.t.-Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z póź. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 55 poz. 755 ).

Rada Gminy w Opatowie uchwala :

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach :

1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,49 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,80 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej

4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej

5. od pozostałych budynków lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,75 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej

6. od budowli - 2% ich wartości na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

7. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,53 zł. za 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,15 zł. od 1 ha powierzchni

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,12 zł. za 1 m2 powierzchni

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości :

1. Handel z ręki , kosza- 4,00 zł.

2. Handel z samochodu osobowego - 7,00 zł.

3. Handel z samochodu osobowego z przyczepą - 10,00 zł.

4. Handel z samochodu dostawczego -10,00 zł.

5. Handel z samochodu ciężarowego -12,00 zł 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny