UCHWAŁA NR  226  /  L  /2010

Rady Gminy Opatów

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 w związku z art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142 , poz.1591z póź.zm.) art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 136 z 2006 roku poz.969 z późn. zmianami) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku ( M.P.Nr 76 poz. 960).

Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na obszarze gminy Opatów do wysokości –34,00 zł. za 1q

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojwództwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny