UCHWAŁA NR XXVIII/174/2016

Rady Gminy Białogard

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór składanej przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w formie elektronicznej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

1. Deklaracja może być składana w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) w formie dokumentu elektronicznego sporządzonego w formacie danych xls, xlsx, ods.

2. Wzór deklaracji w postaci dokumentu (formularza) elektronicznego udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Białogard pod adresem: www.ug.bialogard.ibip.pl w zakładce „Nowy system gospodarowania odpadami”.

3. Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/241/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 30 grudnia 2013 r. poz. 4667).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Białogard

Kazimierz Gregorczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/174/2016

Rady Gminy Białogard

z dnia 23 września 2016 r.

Deklaracja

Zalacznik1.pdf