UCHWAŁA NR XXVIII/175/2016

Rady Gminy Białogard

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru składanej przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór składanej przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Białogard w terminach określonych w art. 6m ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), tj.: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, albo od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Białogard z 30 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 19 lipca 2016 r. poz. 2983).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z tym, że część J.28 deklaracji ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Białogard

Kazimierz Gregorczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/175/2016

Rady Gminy Białogard

z dnia 23 września 2016 r.

deklaracja

Zalacznik1.pdf