ZARZĄDZENIE NR 42/2015

Burmistrza Golczewa

z dnia 7 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. przeznacza się tablice i słupy ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach Gminy Golczewo.

§ 2. Umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych w miejscach innych niż wymienione w § 1 wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

§ 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 4. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Miejskim w Golczewie.  

B U R M I S T R Z

Andrzej Danieluk


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849, 951, 1529 oraz z 2014 poz. 179, 180 i 1072.