ZARZĄDZENIE NR 49/2015

Burmistrza Golczewa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Golczewie dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., w następującym składzie:

1) Agata KRÓL, zam. Gadom, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy;

2) Iwona Halina ADAMOWICZ, zam. Golczewo, zgłoszona przez Burmistrza Golczewa;

3) Marcin STĘPIEŃ, zam. Golczewo, zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek;

4) Urszula Wiesława TYPEK, zam. Golczewo, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka;

5) Joanna Beata KRZYŻANOWSKA, zam. Golczewo, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota;

6) Filip BogusławHILARSKI, zam. Golczewo, zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa;

7) Edyta WARZYCH, zam. Golczewo, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

§ 2. Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Golczewie dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., w następującym składzie:

1) Iwona Marzena OSOWSKA, zam. Unibórz, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy;

2) Danuta KRUPA, zam. Kłęby, zgłoszona przez Burmistrza Golczewa;

3) Mirosław HNATÓW, zam. Golczewo, zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek;

4) Stanisław WALCZYK, zam. Golczewo, zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka;

5) Emilia KUNKEL, zam. Golczewo, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota;

6) BogusławHILARSKI, zam. Golczewo, zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa;

7) Ewa Kazimiera DANIELUK, zam. Golczewo, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

§ 3. Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 w Wysokiej Kamieńskiej
dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., w następującym składzie:

1) Elżbieta STAWIŃSKA, zam. Gadom, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy;

2) Edyta Elżbieta BIERNAT, zam. Golczewo, zgłoszona przez Burmistrza Golczewa;

3) Małgorzata OCH, zam. Koplino, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek;

4) Aleksandra AUGUŚCIK, zam. Upadły, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka;

5) Aleksandra KOŁODZIEJEK, zam. Golczewo, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota;

6) MariolaCHOJNACKA, zam. Wołowiec, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa;

7) Katarzyna KRUPA, zam. Golczewo, zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie oraz na stronie internetowej www.bip.golczewo.pl.  

wz. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Lech Ferdynus


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 poz. 179, 180 i 1072.