UCHWAŁA NR V/19/2015

Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) i art. 10, ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012, poz. 124)

Rada Miejska w Brzeszczach
uchwala:

§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Foks

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/2015

Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych praz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Zalacznik1.pdf